Czech Republic

Zvolte Va?i lokalitu

Czech Republic
 • Home
 

Kontakty

Bosch Rexroth, spol. s r.o.

Sídlo spole?nosti

Tel.: +420 548 126 111

Email: [email protected]

 
 

Pobo?ka Praha

Tel: +420 261 300 750

 
 

Pobo?ka Ostrava

Tel.: +420 599 096 600

 
 

Servis Bosch Rexroth

+420 602 556 552

 

Partne?i Bosch Rexroth

 
 

Bosch Rexroth. WE MOVE. YOU WIN.


Máte vlastní p?edstavu o mo?nostech Va?ich stroj?, p?ipravujete vlastní projekt? Pak Vám rádi nabídneme produkty z oblasti elektrickych pohon? a ?ídicích systém?, které doplníme o zku?enosti na?ich aplika?ních expert? a navrhneme pro Vás nejvhodněj?í technické ?e?ení. Máme dlouholeté zku?eností z vlastních vyrobních závod? a to nás odli?uje od ostatních. Nabízíme Vám profesionální slu?by, kvalitní komponenty a systémová ?e?ení ?erpající z na?eho ?irokého portfolia produkt? z oblasti elektrickych servopohon?, motor?, frekven?ních měni??, PLC, CNC, HMI, pr?myslovych PC, I/O, softwarovych nástroj? a ?e?ení pro IoT. Pro cely sortiment nabízíme aplika?ní podporu na?ich expert? od základních ?kolení a? po tvorbu zákaznickych aplikací.


To je to, co děláme. V?e pro ?ízení a pohyb Va?ich stroj?. WE MOVE. YOU WIN.

 • Továrna budoucnosti
  dal?í strana

  Továrna budoucnosti

  P?edstavte si továrnu, kde jsou stěny, st?echy a podlaha pevné. V?echny stroje a systémy lze rychle spojit a vytvo?it nové linie. Továrna budoucnosti je více ne? jen vizí, tak?e se p?ipojte k nám na na?í cestě. Now. Next. Beyond.

 • Connected Hydraulics
  dal?í strana

  CytroBox - za?ijte světovou novinku v hydraulice!

  Na?e nejnověj?í hydraulická jednotka kombinuje vět?í efektivitu a vět?í vykon s men?ím prostorem, vy??í dostupností a vět?í flexibilitou - p?i sou?asném standardním p?ipojení.

 • Rexroth servis
  dal?í strana

  Rexroth servis

  Pot?ebujete servisního partnera, ktery m??e provádět údr?bu, opravy a modernizaci va?ich hydraulickych, elektrickych a mechanickych modul?? Pak pot?ebujete spole?nost Rexroth: servisního partnera poskytujícího komplexní slu?by.

 • WE MOVE. YOU WIN.
  dal?í strana

  WE MOVE. YOU WIN.

  V Rexrothu jsme dali věci do pohybu. Děláme to u? více ne? 200 let. A ... milujeme to!

  Proto budeme i nadále nabízet ?e?ení, která jsou bezpe?ná, efektivní, inteligentní a ú?inná. Abyste mohli z?stat konkurenceschopní na trhu. A to je ná? slib!

 

Energetická ú?innost

Rexroth 4EE (Rexroth for Energy Efficiency) - efektivní vyu?ívání energií nap?í? r?znymi technologiemi pomocí rozli?nych ?e?ení.

Bezpe?nost stroj?

Funk?ní bezpe?nost na v?ech úrovních automatizace, stejně tak u r?znych technologií - Rexroth je v této oblasti kompetentním dodavatelem.

eShop

Rexroth eShop

Objevte novy Rexroth eShop. Pohodlny zp?sob vyběru a objednávání produkt?, k dispozici 24 hodin denně, 7 dn? v tydnu...

Nevíte jak na to?

 
 
 
江西体彩多乐彩走势图