Bosch Rexroth. The Drive & Control Company

Ekonomi?na, precizna, sigurna i energetski u?inkovita: pogonska i upravlja?ka tehnologija Bosch Rexroth pokre?e strojeve i postrojenja svih veli?ina. Tvrtka koristi svoje ogromno iskustvo u primjeni ?irom svijeta, u tr?i?nim segmentima poput mobilnih aplikacija, strojogradnje i automatizacije u tvornicama, za razvoj inovativnih komponenata kao i rje?enja i usluga prilago?enih zahtjevima korisnika. Bosch Rexroth tako nudi svojim kupcima hidrauliku, elektri?ne pogone i upravljanje, reduktore, linearnu i monta?nu tehniku, sve iz istog izvora

Za vi?e informacija molimo posjetite:

Bosch Rexroth u Hrvatskoj

Od 2015. Bosch Rexroth Kft. (smje?ten u Budimpe?ti) je odgovoran za aktivnosti u Adria regiji kojoj Hrvatska tako?er pripada.

U Hrvatskoj, Rexroth provodi svoje prodajne aktivnosti preko dva partnera – UN-TRA d.o.o. (prodaja industrijske i mobilne hidraulike, reduktora, linearne i monta?ne tehnike) i HSTEC d.d. (prodaja elektri?nih pogona i upravljanja).

Rexroth Drive & Control lokalni magazin

U na?em lokalnom magazinu mo?ete se upoznati sa na?im distribucionim partnerima i sa najnovijim Rexroth inovacijama. Mo?ete ste?i uvid u 4. industrijsku revoluciju – ?ta zapravo Industrija 4.0 zna?i, kako mo?ete nadograditi va?e postoje?e linije, itd.-, u re?enja Rexroth Mobilne Hidraulike i u mno?tvo ostalih tema. Kliknite ovde, i razgledajte na?e ?lanke.