Tìm ki?m

 

Liên h?

Bosch Rexroth Vi?t Nam

??a ch?: T?ng 14, Ng?i Nhà ??c, 33 Lê Du?n, Ph??ng B?n Nghé, Qu?n 1, Thành ph? H? Chí Minh, Vi?t Nam

?i?n tho?i: +84 28 6285 7404

Hotline: +84 917 335 138

[email protected]

 
 

Bosch Rexroth Vi?t Nam - Trung tam d?ch v? khách hàng

??a ch?: 181A ?i?n Biên Ph?, ph??ng 15, qu?n Bình Th?nh, tp H? Chí Minh

?i?n tho?i: +84 28 6285 7404

 

Bosch Rexroth - B? ph?n Truy?n ??ng & ?i?u khi?n tr?c thu?c Bosch Vi?t Nam
Gi?i pháp an toàn, hi?u qu?, th?ng minh và m?nh m?.
WE MOVE. YOU WIN.

B? ph?n Truy?n ??ng và ?i?u khi?n Bosch Rexroth – tr?c thu?c Bosch Vi?t Nam, có nhi?u kinh nghi?m toàn c?u t?p trung vào các phan khúc th? tr??ng nh?: Thi?t b? t? ??ng hóa nhà máy, ?ng d?ng C? gi?i, Thi?t b? và K? thu?t C? khí nh?m phát tri?n nh?ng linh ki?n tiên ti?n c?ng nh? các gi?i pháp và d?ch v? chuyên bi?t cho t?ng h? th?ng. Bosch Rexroth cung c?p cho khách hàng các linh ki?n và h? th?ng truy?n ??ng và ?i?u khi?n ?i?n, th?y l?c, c?ng ngh? h?p s?, c?ng ngh? truy?n ??ng t?nh ti?n và c?ng ngh? l?p ráp, bao g?m các ph?n m?m và giao di?n Interner V?n V?t (Internet of Things).

 • New Rexroth, New Branding, We Move You Win, Bosch Rexroth, th??ng hi?u m?i, Logo m?i, Truy?n ??ng, ?i?u khi?n, T? ??ng hóa, Th?y l?c
  New Rexroth, New Branding, We Move You Win, Bosch Rexroth, th??ng hi?u m?i, Logo m?i, Truy?n ??ng, ?i?u khi?n, T? ??ng hóa, Th?y l?c Nh?n di?n th??ng hi?u m?i Bosch Rexroth

  WE MOVE. YOU WIN.

  Th? gi?i ?ang thay ??i và c?ng ngh? ?ang thay ??i nhanh h?n. Và b?n bi?t kh?ng ... chúng t?i yêu ?i?u ?ó! Chúng t?i t? hào v? nh?ng c?ng ngh? tiên phong cho ngành T? ??ng hóa Nhà Máy, ?ng d?ng C? Gi?i và Thi?t b? và K? thu?t Th?y l?c nh?m h??ng ??n m?c tiêu phát tri?n b?n v?ng và ??ng hành cùng khách hàng.

 • New Rexroth, New Branding, We Move You Win, Bosch Rexroth
  New Rexroth, New Branding, We Move You Win, Bosch Rexroth Bosch Rexroth ra m?t nha?n diê?n th??ng hiê?u m??i ta?i Tri?n l?m C?ng Nghê? Th??ng Ma?i Qu??c Tê? H

  Bosch Rexroth ra m?t nha?n diê?n th??ng hiê?u m??i ta?i Tri?n l?m C?ng Nghê? Th??ng Ma?i Qu??c Tê? Hannover Messe 2018.

 • Nhà Máy T??ng Lai, ActiveCockpit, ActiveShuttle, IoTGateway, Bosch, Rexroth, APAS Assistant
  Nhà Máy T??ng Lai, ActiveCockpit, ActiveShuttle, IoTGateway, Bosch, Rexroth, APAS Assistant Nhà Máy T??ng Lai

  Nhà Máy C?a T??ng Lai

  H?y t??ng t??ng m?t nhà máy n?i b?n có th? thay ??i m?i th? (ngo?i tr? c? s? h? t?ng) trong vòng vài ngày ho?c th?m chí hàng gi?? ??y ?? tính n?ng linh ho?t, chuyên biê?t ho?a và kh? n?ng m? r?ng t?i ?a. B?n hoàn toàn có th?!

 • Th?y L?c, Bosch Rexroth, b?m th?y l?c, xy lanh th?y l?c, van th?y l?c, ??ng c? th?y l?c, b? l?c th?y l?c, b? ngu?n th?y l?c,
  Th?y L?c, Bosch Rexroth, b?m th?y l?c, xy lanh th?y l?c, van th?y l?c, ??ng c? th?y l?c, b? l?c th?y l?c, b? ngu?n th?y l?c, K?t N?i Th?y L?c - V??t qua m?i Gi?i h?n

  Bosch Rexroth cung c?p chu?i s?n ph?m ?a d?ng t? s?n ph?m tiêu chu?n ??n các gi?i pháp, h? th?ng th?y l?c ??c thù, giúp, kéo dài tu?i th? máy và ti?t ki?m n?ng l??ng tiêu th?.

 • New Rexroth, New Branding, We Move You Win, Bosch Rexroth, Truy?n ??ng, ?i?u khi?n, T? ??ng hóa, Th?y l?c
  New Rexroth, New Branding, We Move You Win, Bosch Rexroth, Truy?n ??ng, ?i?u khi?n, T? ??ng hóa, Th?y l?c C?ng ngh? Truy?n ??ng và ?i?u khi?n Bosch Rexroth

  C?ng ngh? Truy?n ??ng và ?i?u khi?n Bosch Rexroth

  Bosch Rexroth cung c?p các c?ng ngh? và gi?i pháp v?i ch?t l??ng v??t tr?i, giúp gi?m chi phí v?n hành, n?ng l??ng hi?u su?t cao và gi?m thi?u tác ??ng m?i tr??ng.

 
Gi?i pháp C?ng nghi?p 4.0

Gi?i pháp C?ng nghi?p 4.0

Doanh nghi?p nên b?t ??u t? ?au khi C?ng nghi?p 4.0 ?ang tr? thành xu th? t?t y?u?

H?y liên h? v?i Bosch Rexroth ngay h?m nay qua ???ng day nóng (028) 6285 7404.

H? th?ng b?o trì d? ?oán tr?c tuy?n

H? th?ng b?o trì d? ?oán tr?c tuy?n

Làm th? nào ?? gi?m thi?u th?i gian ng?ng chuy?n trong các ho?t ??ng s?n xu?t?

H?y liên h? v?i Bosch Rexroth ngay h?m nay qua ???ng day nóng (028) 6285 7404.

D?ch v? k? thu?t

D?ch v? k? thu?t

Danh m?c d?ch v? k? thu?t ?a d?ng - ?áp ?ng t?ng nhu c?u c? th? c?a khách hàng

 
 
Truy?n ??ng và ?i?u khi?n ?i?n

Truy?n ??ng và ?i?u khi?n ?i?n

Day chuy?n máy móc ??m b?o hi?u su?t t?i ?a nh? vào b? truy?n ??ng CNC và b? truy?n ??ng ?i?u khi?n hi?u su?t cao. Bosch Rexroth phát tri?n các gi?i pháp Nhà Máy T??ng Lai d?a trên nh?ng kinh nghi?m hàng ??u cùng d?i s?n ph?m và gi?i pháp tiên ti?n trong l?nh v?c t? ??ng hóa.

Truy?n ??ng và ?i?u khi?n ?i?n

  

C?ng ngh? Si?t

C?ng ngh? si?t t? Bosch Rexroth v?i ?? chính xác cao – bao g?m các lo?i c?ng c?, h? th?ng ?i?u khi?n và các ph? ki?n t??ng ?ng - cho nhi?u ?ng d?ng khác nhau.

C?ng ngh? Si?t

C?ng ngh? Si?t
  
C?ng ngh? hàn

C?ng ngh? hàn

C?ng ngh? d?n ??u cho nh?ng ?i?m hàn an toàn

C?ng ngh? hàn

  

C?ng ngh? H?p s?

Bosch Rexroth cung c?p d?i h?p s? hành tinh ?a d?ng cho các ?ng d?ng c? gi?i

C?ng ngh? H?p s?

C?ng ngh? H?p s?
 
 
Truy?n ??ng và ?i?u khi?n ?i?n

C?ng ngh? Khu?n ?úc

Bosch Rexroth là ??i tác ?áng tin c?y cho nh?ng ?ng d?ng khu?n ?úc th?y l?c, khu?n ?úc s?n ph?m cho k? thu?t c? khí nói chung và các thành ph?n ?úc cho s?n xu?t khu?n kính. .

C?ng ngh? Khu?n ?úc

  

Th?y l?c c? gi?i

S?n ph?m và gi?i pháp c?a Bosch Rexroth cho các ?ng d?ng th?y l?c c? gi?i ?áp ?ng các tiêu chu?n kh?t khe nh?t v? m?c phát th?i, ??ng th?i góp ph?n gia t?ng hi?u su?t và ?? tin c?y.

Th?y l?c C? gi?i

Th?y l?c c? gi?i
 
 
C?ng ngh? Truy?n ??ng t?nh ti?n

C?ng ngh? Khu?n ?úc

Bosch Rexroth là ??i tác ?áng tin c?y cho nh?ng ?ng d?ng khu?n ?úc th?y l?c, khu?n ?úc s?n ph?m cho k? thu?t c? khí nói chung và các thành ph?n ?úc cho s?n xu?t khu?n kính. .

C?ng ngh? Khu?n ?úc

  

C?ng ngh? L?p ráp

M?i tr??ng làm vi?c tr? nên hi?u qu? h?n khi ???c thi?t k? riêng cho t?ng yêu c?u s?n xu?t. T? k?, khung làm b?ng nh?m, tr?m làm vi?c l?p ráp th?ng qua day chuy?n t? ??ng hóa hoàn ch?nh v?i các h? th?ng b?ng t?i: C?ng ngh? l?p ráp ??c ?áo ???c Bosch Rexroth liên t?c c?p nh?t và phát tri?n qua nhi?u th?p k?.

C?ng ngh? L?p ráp

C?ng ngh? L?p ráp
 
 
Thi?t b? Th?y l?c c?ng nghi?p

Thi?t b? Th?y l?c c?ng nghi?p

C?ng ngh? th?y l?c hi?n ??i, m?nh m?, th?ng minh, góp ph?n gia t?ng tính linh ho?t, t?ng n?ng su?t, kéo dài tu?i th? máy móc và ti?t ki?m n?ng l??ng tiêu th?.

Bosch Rexroth tr? thành nhà cung c?p h? th?ng th?y l?c c?ng nghi?p hàng ??u nh? vào các s?n ph?m, h? th?ng th?y l?c th?ng minh, ?a d?ng th?ng minh, cùng các gi?i pháp th?y l?c hi?n ??i theo t?ng nhu c?u s? d?ng c?a khách hàng.

Thi?t b? Th?y l?c c?ng nghi?p

  
 
 
 
江西体彩多乐彩走势图