Vietnam

Ch?n v? trí c?a b?n

Vietnam
 

Tìm ki?m

 

Liên h?

Bosch Rexroth Vi?t Nam

??a ch?: T?ng 14, Ng?i Nhà ??c, 33 Lê Du?n, Ph??ng B?n Nghé, Qu?n 1, Thành ph? H? Chí Minh, Vi?t Nam

?i?n tho?i: +84 28 6285 7404

Hotline: +84 917 335 138

[email protected]

 
 

Bosch Rexroth Vi?t Nam - Trung tam d?ch v? khách hàng

??a ch?: ???ng 15A, Khu Dan C? Ki?n á, Ph??ng Ph??c Long B, Qu?n 9, Thành ph? H? Chí Minh, Vi?t Nam

?i?n tho?i: +84 28 6285 7404

 

Bosch Rexroth - B? ph?n Truy?n ??ng & ?i?u khi?n tr?c thu?c Bosch Vi?t Nam
Gi?i pháp an toàn, hi?u qu?, th?ng minh và m?nh m?.
WE MOVE. YOU WIN.

B? ph?n Truy?n ??ng và ?i?u khi?n Bosch Rexroth – tr?c thu?c Bosch Vi?t Nam, có nhi?u kinh nghi?m toàn c?u t?p trung vào các phan khúc th? tr??ng nh?: Thi?t b? t? ??ng hóa nhà máy, ?ng d?ng C? gi?i, Thi?t b? và K? thu?t C? khí nh?m phát tri?n nh?ng linh ki?n tiên ti?n c?ng nh? các gi?i pháp và d?ch v? chuyên bi?t cho t?ng h? th?ng. Bosch Rexroth cung c?p cho khách hàng các linh ki?n và h? th?ng truy?n ??ng và ?i?u khi?n ?i?n, th?y l?c, c?ng ngh? h?p s?, c?ng ngh? truy?n ??ng t?nh ti?n và c?ng ngh? l?p ráp, bao g?m các ph?n m?m và giao di?n Interner V?n V?t (Internet of Things).

 • New Rexroth, New Branding, We Move You Win, Bosch Rexroth, th??ng hi?u m?i, Logo m?i, Truy?n ??ng, ?i?u khi?n, T? ??ng hóa, Th?y l?c
  New Rexroth, New Branding, We Move You Win, Bosch Rexroth, th??ng hi?u m?i, Logo m?i, Truy?n ??ng, ?i?u khi?n, T? ??ng hóa, Th?y l?c Nh?n di?n th??ng hi?u m?i Bosch Rexroth

  WE MOVE. YOU WIN.

  Th? gi?i ?ang thay ??i và c?ng ngh? ?ang thay ??i nhanh h?n. Và b?n bi?t kh?ng ... chúng t?i yêu ?i?u ?ó! Chúng t?i t? hào v? nh?ng c?ng ngh? tiên phong cho ngành T? ??ng hóa Nhà Máy, ?ng d?ng C? Gi?i và Thi?t b? và K? thu?t Th?y l?c nh?m h??ng ??n m?c tiêu phát tri?n b?n v?ng và ??ng hành cùng khách hàng.

 • Nhà Máy T??ng Lai, ActiveCockpit, ActiveShuttle, IoTGateway, Bosch, Rexroth, APAS Assistant
  Nhà Máy T??ng Lai, ActiveCockpit, ActiveShuttle, IoTGateway, Bosch, Rexroth, APAS Assistant Nhà Máy T??ng Lai

  Nhà Máy C?a T??ng Lai

  H?y t??ng t??ng m?t nhà máy n?i b?n có th? thay ??i m?i th? (ngo?i tr? c? s? h? t?ng) trong vòng vài ngày ho?c th?m chí hàng gi?? ??y ?? tính n?ng linh ho?t, chuyên biê?t ho?a và kh? n?ng m? r?ng t?i ?a. B?n hoàn toàn có th?!

 • Nhà Máy T??ng Lai, ActiveCockpit, ActiveShuttle, IoTGateway, Bosch, Rexroth, APAS Assistant
  Nhà Máy T??ng Lai, ActiveCockpit, ActiveShuttle, IoTGateway, Bosch, Rexroth, APAS Assistant Th?y L?c C? Gi?i

  Th?y L?c C? Gi?i

  S? hóa Thi?t b? Th?y l?c C? gi?i? B?n hoàn toàn có th?!

 • Th?y L?c, Bosch Rexroth, b?m th?y l?c, xy lanh th?y l?c, van th?y l?c, ??ng c? th?y l?c, b? l?c th?y l?c, b? ngu?n th?y l?c,
  Th?y L?c, Bosch Rexroth, b?m th?y l?c, xy lanh th?y l?c, van th?y l?c, ??ng c? th?y l?c, b? l?c th?y l?c, b? ngu?n th?y l?c, K?t N?i Th?y L?c - V??t qua m?i Gi?i h?n

  Bosch Rexroth cung c?p chu?i s?n ph?m ?a d?ng t? s?n ph?m tiêu chu?n ??n các gi?i pháp, h? th?ng th?y l?c ??c thù, giúp, kéo dài tu?i th? máy và ti?t ki?m n?ng l??ng tiêu th?.

 
Gi?i pháp C?ng nghi?p 4.0

Gi?i pháp C?ng nghi?p 4.0

Doanh nghi?p nên b?t ??u t? ?au khi C?ng nghi?p 4.0 ?ang tr? thành xu th? t?t y?u?

H?y liên h? v?i Bosch Rexroth ngay h?m nay qua ???ng day nóng (028) 6285 7404.

H? th?ng b?o trì d? ?oán tr?c tuy?n

H? th?ng b?o trì d? ?oán tr?c tuy?n

Làm th? nào ?? gi?m thi?u th?i gian ng?ng chuy?n trong các ho?t ??ng s?n xu?t?

H?y liên h? v?i Bosch Rexroth ngay h?m nay qua ???ng day nóng (028) 6285 7404.

D?ch v? k? thu?t

D?ch v? k? thu?t

Danh m?c d?ch v? k? thu?t ?a d?ng - ?áp ?ng t?ng nhu c?u c? th? c?a khách hàng

 
 
Truy?n ??ng và ?i?u khi?n ?i?n

Truy?n ??ng và ?i?u khi?n ?i?n

Day chuy?n máy móc ??m b?o hi?u su?t t?i ?a nh? vào b? truy?n ??ng CNC và b? truy?n ??ng ?i?u khi?n hi?u su?t cao. Bosch Rexroth phát tri?n các gi?i pháp Nhà Máy T??ng Lai d?a trên nh?ng kinh nghi?m hàng ??u cùng d?i s?n ph?m và gi?i pháp tiên ti?n trong l?nh v?c t? ??ng hóa.

Truy?n ??ng và ?i?u khi?n ?i?n

  

C?ng ngh? Si?t

C?ng ngh? si?t t? Bosch Rexroth v?i ?? chính xác cao – bao g?m các lo?i c?ng c?, h? th?ng ?i?u khi?n và các ph? ki?n t??ng ?ng - cho nhi?u ?ng d?ng khác nhau.

C?ng ngh? Si?t

C?ng ngh? Si?t
  
C?ng ngh? hàn

C?ng ngh? hàn

C?ng ngh? d?n ??u cho nh?ng ?i?m hàn an toàn

C?ng ngh? hàn

  

C?ng ngh? H?p s?

Bosch Rexroth cung c?p d?i h?p s? hành tinh ?a d?ng cho các ?ng d?ng c? gi?i

C?ng ngh? H?p s?

C?ng ngh? H?p s?
 
 
Truy?n ??ng và ?i?u khi?n ?i?n

C?ng ngh? Khu?n ?úc

Bosch Rexroth là ??i tác ?áng tin c?y cho nh?ng ?ng d?ng khu?n ?úc th?y l?c, khu?n ?úc s?n ph?m cho k? thu?t c? khí nói chung và các thành ph?n ?úc cho s?n xu?t khu?n kính. .

C?ng ngh? Khu?n ?úc

  

Th?y l?c c? gi?i

S?n ph?m và gi?i pháp c?a Bosch Rexroth cho các ?ng d?ng th?y l?c c? gi?i ?áp ?ng các tiêu chu?n kh?t khe nh?t v? m?c phát th?i, ??ng th?i góp ph?n gia t?ng hi?u su?t và ?? tin c?y.

Th?y l?c C? gi?i

Th?y l?c c? gi?i
 
 
C?ng ngh? Truy?n ??ng t?nh ti?n

C?ng ngh? truy?n ??ng t?nh ti?n

C?ng ngh? truy?n ??ng t?nh ti?n Bosch Rexroth - chính xác, tin c?y, hi?n ??i

C?ng ngh? truy?n ??ng t?nh ti?n

  

C?ng ngh? L?p ráp

M?i tr??ng làm vi?c tr? nên hi?u qu? h?n khi ???c thi?t k? riêng cho t?ng yêu c?u s?n xu?t. T? k?, khung làm b?ng nh?m, tr?m làm vi?c l?p ráp th?ng qua day chuy?n t? ??ng hóa hoàn ch?nh v?i các h? th?ng b?ng t?i: C?ng ngh? l?p ráp ??c ?áo ???c Bosch Rexroth liên t?c c?p nh?t và phát tri?n qua nhi?u th?p k?.

C?ng ngh? L?p ráp

C?ng ngh? L?p ráp
 
 
Thi?t b? Th?y l?c c?ng nghi?p

Thi?t b? Th?y l?c c?ng nghi?p

C?ng ngh? th?y l?c hi?n ??i, m?nh m?, th?ng minh, góp ph?n gia t?ng tính linh ho?t, t?ng n?ng su?t, kéo dài tu?i th? máy móc và ti?t ki?m n?ng l??ng tiêu th?.

Bosch Rexroth tr? thành nhà cung c?p h? th?ng th?y l?c c?ng nghi?p hàng ??u nh? vào các s?n ph?m, h? th?ng th?y l?c th?ng minh, ?a d?ng th?ng minh, cùng các gi?i pháp th?y l?c hi?n ??i theo t?ng nhu c?u s? d?ng c?a khách hàng.

Thi?t b? Th?y l?c c?ng nghi?p

  
Robot APAS

Robot APAS

Con ng??i và máy móc cùng làm vi?c và t??ng tác v?i nhau m?t cách an toàn.

Robot APAS

  
 
 
江西体彩多乐彩走势图
重庆快乐十分骗局 云南体育彩票走势图 山西快乐十分任五 中福彩中心主任 郑州娱乐场所小姐 今日3d开奖号 六合彩二肖中特 香港最准单双中特 重庆时时彩后三走势图 意甲联赛logo 河南22选5历史开奖直播现场 顶呱刮吧百度贴吧 甘肃十一选五第33期开奖结果 彩客网可信吗 竟彩足球比分直播现场彩客网